เราคือผู้ประยุกต์ความสำเร็จจากประสบการณ์ ภายใต้การบริหารจัดการหลายองค์กรมาให้บริการคุณ

" กลยุทธ์เด่น เห็นการณ์ไกล เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย นโยบายชัดเจน "

ติดต่อเรา

คอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมภาพลักษณ์และความสำคัญสู่วัยทำงานรุ่นใหม่

เรียน 2 วันเต็ม แบบ On-site หลักสูตรเพื่อการพัฒนาภาพลักษณ์บุคลากรในองค์กร PUBLIC CLASS สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากรในองค์กร

รายละเอียดหลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ Course Outline

ความสำคัญของคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ

บุคลิกภาพที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่หลายคนปราถนา เพราะนอกจากช่วยเสริมสร้างให้เกิดความมั่นใจให้แก่ตนเองแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้หลายท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมาแล้วนับไม่ถ้วน เนื่องจากทุกๆองค์กรนั้นย่อมมีความต้องการบุคลากรที่มีบุคลิกภาพที่ดี เพื่อให้เกิดความเชื่อถือและเกิดศรัทราต่อภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการเพิ่มความเข้มข้นในปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์การอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ

1. เพื่อเป็นการเสริมความมั่นใจให้กับตนเอง และสร้างความเชื่อถือให้กับผู้อื่น

2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นสู่สายตาแก่บุคคลภายนอกที่ได้ผู้พบเห็น

3. เพื่อแต่งเติมเสริมบุคลิกวัยหนุ่มสาวทำงาน เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน

4. เพื่อเสริมสร้างจุดเด่นและลบจุดด้อยในของตนเอง

5. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ เสริมสร้าง แก้ไขเทคนิคการนำเสนอสู่ความเป็นระดับ Professional

6. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพโดยยกระดับทางด้านการสื่อสารให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

7. เพื่อเสริมความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพสำหรับผู้นำรุ่นใหม่

8. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสังคมได้อย่างมั่นใจ

ส่วนเสริมการอบรม ด้านการสื่อสารและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การรักองค์กร การทำงานเป็นทีม จะนำเสริมเข้าหลักสูตรอีกครั้งเมื่อได้มีโอกาสอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรท่าน

หัวข้อในการอบรม

การพัฒนาบุคลิกภาพ

 • ความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี
 • แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน และภายนอก
 • วิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพด้านการปรับปรุงตนเอง
 • กิจกรรม ละลายพฤติกรรมด้านบุคลิกภาพ

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (Wardrobe)

 • เทคนิคการแต่งกายให้ดูดี
 • ข้อห้ามของการแต่งตัว
 • เทคนิคการดูแลรักษาเครื่องแต่งกาย
 • กลยุทธ์การแต่งกายสำหรับการนำเสนองาน

ท่วงท่าอิริยาบถ

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการวางท่าทาง
 • การสร้างบุคลิกภาพที่สง่างาม
 • ทัศนคติกับบุคลิกภาพที่สง่างาม
 • การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ
 • ตัวอย่าง มาดเท่ มาดมั่น มัดใจกันด้วยท่วงท่าที่สง่างาม
 • กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพเน้นทักษะการเคลื่อนไหวในทุกท่วงท่าอิริยาบถทั้ง การยืน การเดิน การนั่ง

ทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Voice Communication)

 • เทคนิคการสนทนาเพื่อสร้างความประทับใ
 • วัตถุดิบในการพูด
 • เทคนิคการใช้คำพูดจากความคิดไปสู่ถ้อยคำ
 • การเรียบเรียงความคิดและถ้อยคำ
 • กิจกรรม พัฒนาด้านการพูดและการฟัง เน้นเทคนิคการออกเสียงอย่างมั่นใจ รู้จักการใช้คำพูดให้เหมาะสมกับกาลเทศะ

หลักการเข้าสังคมอย่างมั่นใจ (Social Graces)

 • มารยาทและการวางตัวในสังคม
 • วิธีการสร้างเสน่ห์ในที่ทำงาน
 • เทคนิคการแนะนำตัว
 • การใช้นามบัตร
 • การเชิญ การตอบรับ และการปฏิเสธในงานต่างๆ
 • มารยาทในการต้อนรับแขก
 • มารยาทและวิธีการจัดที่นั่งในรถยนต์
 • มารยาทที่ดีในที่สาธารณะ
 • มารยาทการอยู่ในห้องประชุม
 • มารยาทบนโต๊ะอาหาร
 • กิจกรรม เรียนรู้มารยาทในการเข้าสังคม

การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Personal Growth)

 • การสร้างเจตคติและความคิดเชิงบวกในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • การสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์ (ภาษาท่าทาง)
 • กิจกรรม เสริมสร้างความคิด คอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง
 • การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Personal Growth)

ชมวีดีทัศน์ตัวอย่างการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี

 • วีดีโอการพัฒนาบุคลิกภาพ
 • วีดีโอสำหรับการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน

"คำตอบของการพัฒนาบุคลิกภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่คุณมองหาตอบโจทย์ครบแล้ว เลือกเรียนกับ GIRG"